1 Apology (Matthias Felleisen replies to Matthew Butterick) (felleisen.org) 4 points by pmatos 39 days ago